Jaarverslag 2017

Het MVO-jaar in het kort

Elke onderneming die midden in de maatschappij staat, moet de daarbij behorende maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Duurzaam ondernemen is daarbinnen een belangrijke component. Op langere termijn is dat immers de enige manier om economisch succesvol te blijven.

Beter Bed Holding neemt haar verantwoordelijkheid en is op dit terrein een continu verbeterproces gestart. Ook in 2017 zijn enkele belangrijke stappen gezet.

Herijking MVO-strategie

Allereerst is de MVO-strategie dit jaar herijkt. Met interne en externe stakeholders zijn belangrijke, richtinggevende gesprekken gevoerd, zodat met de juiste focus kan worden ingespeeld op wat de markt vraagt, nu en in de toekomst. Dit heeft geresulteerd in een duidelijke inzet wat betreft ambitie, namelijk MVO vanuit strategische kansen benaderen.

Vanuit die ambitie zijn vijf thema’s gedefinieerd waar Beter Bed Holding met haar activiteiten verschil moet kunnen maken: circulaire economie, veiligheid en kwaliteit van producten en diensten, verantwoord ketenbeheer, energie & CO2-emissies en veilige arbeidsomstandigheden. Voor elk thema zijn scherpe doelstellingen geformuleerd tot aan 2020. Deze herijking geeft meer richting en maakt dat MVO steviger in de dagelijkse activiteiten van de groep verankerd raakt, in alle landen waar zij actief is.

Ten tweede is met een aantal strategische stakeholders nadrukkelijk de dialoog gezocht op het terrein van de circulaire economie, een terrein waar juist samenwerking in de keten noodzakelijk is voor resultaten. Samen met hen heeft Beter Bed Holding de MVO-ambitie vertaald naar de circulaire praktijk: waar liggen kansen en waar treden dilemma’s op, voortvloeiend uit onder meer de huidige technische beperkingen rondom bijvoorbeeld de recyclebaarheid van schuim. Deze dialoog leverde waardevolle inzichten op en aangrijpingspunten voor de 2020-doelstellingen.

Andere thema’s, waar de groep zelf kan bijdragen aan maatschappelijke issues, zijn mensenrechten en het tegengaan van omkoping en corruptie. Met een bewuste keuze voor leveranciers en met het verplicht stellen van ondertekening van haar Code of Conduct verplicht de groep haar leveranciers zich te houden aan internationale verdragen en conventies met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Beter Bed Holding maakt voornamelijk gebruik van leveranciers uit Europa en beperkt daarmee het risico op incidenten. Ook heeft 98% van de leveranciers de Code of Conduct ondertekend en met twee van haar strategische leveranciers is de groep partnerships aangegaan om samen meer duurzame producten te ontwikkelen.

Verder blijft veiligheid onverkort een speerpunt. Medewerkers moeten kunnen rekenen op een veilige werkomgeving, klanten op kwalitatief goede en veilige producten. Een van de concrete acties voor het komend jaar is de uitbreiding van het aantal tests: naast de distributiecentra worden ook de winkels getest op luchtkwaliteit.

Werk aan de winkel

Tegelijkertijd is de groep ook realistisch en wil zij verwachtingen managen. Zo is zij zich er terdege van bewust dat er grote kansen, maar ook grote uitdagingen liggen in de circulaire economie. De maatschappelijke noodzaak is daar groot, aangezien momenteel het merendeel van de matrassen in de verbrandingsoven eindigt. Een situatie die op de lange termijn niet houdbaar is.

In Nederland bestaat op dit gebied al een goed functionerend retourensysteem. Dat is echter slechts het begin. In theorie is er een grote duurzaamheidswinst mogelijk door een beter hergebruik van materialen op het einde van de levensduur. Het benutten van deze kansen vergt vooral een ketenbenadering: alleen samen met leveranciers en afnemers is het mogelijk werkbare en goede oplossingen te realiseren voor hergebruik. Beter Bed Holding zet daarom in op samenwerking met partners en klanten, omdat dit de beste kansen op resultaat biedt. Ook is duidelijk dat nieuwe technologieën en materialen op dit vlak onontbeerlijk zijn om echt het verschil te maken. Dit (onderzoeks)veld staat nog in de kinderschoenen.

Kortom, Beter Bed Holding is ook hier ambitieus, maar realiseert zich dat er nog veel werk aan de winkel is en resultaten niet vanzelf komen. Het is de komende jaren een kwestie van doorpakken en volhouden, samen met partners en klanten.

Over Beter

Beter, het MVO-verslag van Beter Bed Holding, geeft inzicht in (de uitvoering van) de MVO-strategie van Beter Bed Holding in 2017. Het MVO-verslag 2017 is een aanvulling op het jaarverslag 2017 en is binnenkort beschikbaar. Met dit verslag rapporteert Beter Bed Holding voor de zevende keer over haar activiteiten en vorderingen op het gebied van MVO. Het is opgesteld in lijn met de 'GRI Standards' van het Global Reporting Initiative (GRI) op niveau ‘Core’ en de interne rapportagecriteria voor de MVO-informatie. De nadruk van het verslag ligt op de herijkte strategie en de daaruit voortvloeiende vijf meest materiele thema’s.