Jaarverslag 2017

Toelichting vennootschappelijke balans en winst-en-verliesrekening

 • Algemeen

  De statutaire zetel van Beter Bed Holding N.V. is Linie 27 te Uden. De vennootschappelijke jaarrekening is opgesteld op basis van Titel 9, Boek 2 BW, waarbij gebruik wordt gemaakt van de IFRS-grondslagen zoals aanvaard binnen de Europese Unie en toegepast in de geconsolideerde jaarrekening. De deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde, berekend volgens de bij Beter Bed Holding N.V. gehanteerde grondslagen. Bij een negatieve waarde van een deelneming wordt ten behoeve van de waardering van deze deelneming respectievelijk eerst de deelneming afgewaardeerd, dan een afwaardering getroffen op de vorderingen op deze deelneming voor zover deze een uitbreiding zijn van de netto-investering in de deelneming en vervolgens een voorziening gevormd.

  Bij Beter Bed Holding N.V. waren in 2017 gemiddeld 7 werknemers (FTE) in dienst (2016: 7).

  De vennootschappelijke jaarrekening luidt in euro’s en alle bedragen zijn afgerond op duizendtallen (€ 000) tenzij anders vermeld.

  De toelichting op de bestuurdersbeloningen is opgenomen in de toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening.

  De kosten in rekening gebracht voor controle van de jaarrekening en andere niet-controleopdrachten door de controlerend accountant PwC Accountants zijn tevens toegelicht in de toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening.

 • 1 Financiële vaste activa

  Hieronder zijn begrepen de deelnemingen in groepsmaatschappijen en de vorderingen op groepsmaatschappijen.

  Onder de post leningen aan deelnemingen is een marktconforme lening aan Beter Beheer B.V. opgenomen voor € 87.240 (2016: € 87.240). De lening aan Beter Beheer B.V. betreft een vastrentende lening met een rentepercentage van 7% (2016: 7%). De resterende looptijd van de lening aan Beter Beheer B.V. bedraagt een jaar. Er zijn geen zekerheden ten aanzien van deze lening verstrekt. De reële waarde van de lening is gelijk aan de nominale waarde.

  Het verloop van deze post is als volgt:

  Deelnemingen

  Leningen

  Totaal

  Saldo per 1 januari 2016

  78.396

  87.240

  165.636

  Resultaat deelnemingen 2016

  14.588

  -

  14.588

  Dividenduitkering

  (665)

  -

  (665)

  Acquisities

  3.298

  -

  3.298

  Verstrekte leningen aan groepsmaatschappijen

  -

  874

  874

  Koersresultaat

  (179)

  (5)

  (184)

  Mutatie voorziening deelnemingen

  1.377

  (450)

  927

  Saldo per 31 december 2016

  96.815

  87.659

  184.474

  Saldo per 1 januari 2017

  96.815

  87.659

  184.474

  Resultaat deelnemingen 2017

  4.614

  -

  4.614

  Dividenduitkering

  (9.000)

  -

  (9.000)

  Kapitaalstorting

  11.212

  -

  11.212

  Aflossingen op leningen aan groepsmaatschappijen

  -

  (419)

  (419)

  Koersresultaat

  (240)

  -

  (240)

  Mutatie voorziening deelnemingen

  (4.858)

  -

  (4.858)

  Saldo per 31 december 2017

  98.543

  87.240

  185.783

 • 2 Vorderingen

  2017

  2016

  Groepsmaatschappijen

  2.871

  2.253

  Belastingen en premies sociale volksverzekeringen

  72

  32

  Overige vorderingen

  2.397

  2.681

  Totaal

  5.340

  4.966

  Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

  Beter Bed Holding maakt gebruik van een cashpoolstructuur als gevolg waarvan sprake is van minimale en zeer kortdurende rekening-courantverhoudingen tussen groepsmaatschappijen.

 • 3 Geldmiddelen en kasequivalenten

  Deze post betreft de saldi kas en banken. Over de liquide middelen kan vrij worden beschikt.

 • 4 Eigen vermogen

  De vennootschap heeft een maatschappelijk kapitaal van € 2.000 verdeeld in 100 miljoen gewone aandelen van € 0,02 nominaal. Ultimo 2017 zijn 21.955.562 aandelen geplaatst en volgestort (2016: 21.955.562).

  Er zijn geen ingekochte en nog niet ingetrokken aandelen. Voor de berekening van de winst per aandeel tellen ingekochte en niet ingetrokken aandelen niet mee.

  Het verloop van de posten in het eigen vermogen is toegelicht in het geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen. De herwaarderingsreserve betreft de wettelijke reserve voor herwaardering en heeft betrekking op bedrijfsterreinen. De reserve-omrekeningsverschillen zijn eveneens een wettelijke reserve. Beide reserves zijn niet vrij uitkeerbaar.

 • 5 Voorzieningen

  Ultimo 2017 en 2016 bestaan de voorzieningen enkel uit de voorziening deelnemingen. De voorziening deelnemingen betreft een voorziening voor deelnemingen die na saldering met de door de vennootschap verstrekte leningen een negatieve nettovermogenswaarde tonen. Het verloop van de voorzieningen in 2017 en 2016 is als volgt:

  2017

  2016

  Stand per 1 januari

  14.770

  13.843

  Resultaat deelnemingen

  (4.858)

  927

  Stand per 31 december

  9.912

  14.770

 • 6 Kortlopende schulden

  De samenstelling van deze balanspost luidt:

  2017

  2016

  Kredietinstellingen

  109.033

  96.176

  Belastingen en premies sociale verzekeringen

  1.494

  1.127

  Overige schulden en overlopende passiva

  653

  627

  Totaal

  111.180

  97.930

  Beter Bed Holding maakt gebruik van een cashpoolstructuur als gevolg waarvan sprake is van minimale en zeer kortdurende rekening-courantverhoudingen tussen groepsmaatschappijen.

 • 7 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

  De vennootschap vormt tezamen met de overige Nederlandse werkmaatschappijen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Ieder van de werkmaatschappijen is hoofdelijk aansprakelijk voor de te betalen belasting van alle bij de fiscale eenheid betrokken werkmaatschappijen. De onderneming verrekent de vennootschapsbelasting met de betrokken werkmaatschappijen die gebaseerd is op het resultaat voor winstbelasting van de betreffende werkmaatschappij.

  Beter Bed Holding N.V. heeft voor alle Nederlandse groepsmaatschappijen verklaringen van hoofdelijke aansprakelijkheid afgegeven voor uit rechtshandelingen van deze groepsmaatschappijen voortvloeiende verplichtingen.

 • 8 Gebeurtenissen na balansdatum

  Op 16 januari 2018 is bekendgemaakt dat de Raad van Commissarissen voornemens is om John Kruijssen te benoemen als Chief Executive Officer (CEO) en statutair bestuurder. De voorgenomen benoeming zal op de aandeelhoudersvergadering van 26 april 2018 worden geagendeerd conform de statuten en wettelijke bepalingen. In de tijd tussen het einde van het verslagjaar en het opmaken van deze jaarrekening hebben zich geen andere gebeurtenissen voorgedaan waarvan melding zou moeten worden gemaakt.

 • 9 Voorstel winstbestemming

  Statutaire regeling omtrent de bestemming van de winst

  Ter zake van de belangrijkste van toepassing zijnde bepalingen met betrekking tot de winstbestemming is in artikel 34 van de statuten het navolgende opgenomen:

  Lid 1

  Jaarlijks wordt door de Directie onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen vastgesteld welk deel van de winst (het positieve saldo van de winst-en-verliesrekening) wordt gereserveerd.

  Lid 2

  De winst na reservering volgens het voorgaande lid staat ter beschikking van de algemene vergadering.


  Bestemming van het resultaat

  2017

  De winst over het jaar bedraagt

  9.525

  Interim-dividend

  (7.465)

  Toevoeging reserves1

  (1.401)

  Voor uitkering beschikbaar

  659

  1. 1 Op basis van het saldo van uitstaande en ingekochte aandelen per 31 december 2017.

  Het voorstel winstbestemming is niet in de balans verwerkt.  Uden, 1 maart 2018

  Directie

  Raad van Commissarissen

  B.F. Koops, CFO

  D.R. Goeminne, Voorzitter

  A.J.L. Slippens, Vicevoorzitter

  E.A. de Groot

  W.T.C. van der Vis