Jaarverslag 2017

Geconsolideerde balans

Per 31 december

in duizend €

Toelichting

2017

2016

Vaste activa

Materiële vaste activa

1. 12.

Bedrijfsterreinen

7.090

7.132

Bedrijfsgebouwen

3.679

3.983

Andere vaste bedrijfsmiddelen

33.467

26.955

44.236

38.070

Immateriële vaste activa

2. 12.

Immateriële bedrijfsmiddelen

9.030

7.002

Financiële vaste activa

3.

Uitgestelde belastingvorderingen

2.353

1.217

Langlopende vorderingen

526

660

2.879

1.877

Totaal vaste activa

56.145

46.949

Vlottende activa

Voorraden

4.

Gereed product en handelsvoorraden

65.697

61.884

Vorderingen

5.

Handelsvorderingen

3.014

4.332

Overige vorderingen

9.669

8.660

Te vorderen winstbelasting

17.

4.536

-

17.219

12.992

Geldmiddelen en kasequivalenten

6.

17.669

21.792

Totaal vlottende activa

100.585

96.668

Totaal activa

156.730

143.617

 

Per 31 december 

in duizend €

Toelichting

2017

2016

Eigen vermogen

Eigen vermogen toe te rekenen aan de moedermaatschappij

7.

Geplaatst kapitaal

439

439

Agioreserve

18.434

18.434

Reserve omrekeningsverschillen

673

913

Herwaarderingsreserve

2.797

2.812

Overige reserves

38.316

35.265

Onverdeelde winst

9.525

19.015

Totaal eigen vermogen

70.184

76.878

Verplichtingen

Langlopende verplichtingen

Voorzieningen

8.

44

198

Uitgestelde belastingverplichtingen

9.

3.383

2.154

3.427

2.352

Kortlopende verplichtingen

10.

Kredietinstellingen

6.

17.481

-

Handelsschulden

30.629

31.856

Te betalen winstbelasting

17.

1.482

1.410

Belastingen en premies sociale verzekeringen

9.667

9.565

Overige schulden

23.860

21.556

83.119

64.387

Totaal verplichtingen

86.546

66.739

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

156.730

143.617