Jaarverslag 2017

Investeringen, financiering en kasstroom

In 2017 werd voor een bedrag van € 21,4 miljoen geïnvesteerd. Dit betrof voor € 14,8 miljoen investeringen in nieuwe en bestaande winkels. De grootste investeringen betroffen verbouwingen bij Matratzen Concord. Daarnaast werd opnieuw fors geïnvesteerd in de omnichannel infrastructuur (e-commerce en webshops).

De kasstroom1 bedroeg in 2017 € 22,6 miljoen (2016: € 30,5 miljoen). De solvabiliteit bleef op hoog niveau, maar daalde naar 44,8% (2016: 53,5%). Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door het gebruik van de faciliteiten binnen de cashpoolstructuur.

De ratio tussen netto rentedragende-schuld en EBITDA bedroeg aan het eind van 2017 nul (in 2016: nul).

Het nettowerkkapitaal2 is in 2017 gedaald. De mutatie ten opzichte van voorgaand jaar heeft meerdere effecten en wordt enerzijds veroorzaakt door de hogere voorraadwaarde door de toevoeging van boxsprings aan het assortiment in de Duitstalige landen en de vorderingen uit hoofde van vooruitbetaalde vennootschapsbelastingen. Anderzijds is een toename van de schulden aan kredietinstellingen zichtbaar vanwege het gebruik van de faciliteiten binnen de cashpoolstructuur.

  1. 1 Nettowinst vermeerderd met afschrijvingen, afwaarderingen en boekwaarde desinvesteringen.
  2. 2 Totaal vlottende activa minus kortlopende verplichtingen.